Algemene Voorwaarden

Op overeenkomsten, gesloten met Reflectielab zijn algemene voorwaarden van toepassing. Onderstaand treft u de algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, met wie Reflectielab in onderhandeling is over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of aangaat met Reflectielab is aangegaan.
 2. Deelnemer: de natuurlijke rechtspersoon, die op enigerlei wijze deelneemt aan de dienstverlening van Reflectielab.
 3. Overeenkomst: het aangaan van een verbintenis door zowel Reflectielab als opdrachtgever naar elkaar, ter verkrijging van de in de overeenkomst afgesproken dienstverlening.

Artikel 2. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, aanbieding offerte en overeenkomst tussen Reflectielab en een opdrachtgever waarop Reflectielab deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Reflectielab, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Reflectielab gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden tenzij anders is aangegeven. Reflectielab is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 3 maanden worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de in de offerte opgenomen aanbod is Reflectielab daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Reflectielab anders aangeeft.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Reflectielab zal de overeenkomst naar beste inzicht en eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal het in de overeenkomst overeengekomen resultaat trachten te bereiken, zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Reflectielab het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien door Reflectielab of door Reflectielab ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Reflectielab is niet aansprakelijk voor werkzaamheden die door de opdrachtgever uitgevoerd worden met kennis opgedaan in trainingen/ bijeenkomsten die door Reflectielab gegeven zijn/ worden.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Reflectielab de opdrachtgever hier van tevoren over inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Reflectielab daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Reflectielab en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Reflectielab schriftelijk in gebrek te stellen.

Artikel 7. Honorarium

 1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen.
 2. De verschuldigde kosten worden maandelijks in rekening gebracht.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling van facturen dient overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities te geschieden en geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting. Bij gebrek aan specifieke betalingscondities geschiedt betaling uiterlijk binnen vier weken na factuurdatum, op een door Reflectielab aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Reflectielab geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, opdrachten, programma’s, oefeningen, software, bestanden enz. blijven eigendom van Reflectielab.

Artikel 10. Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na constatering, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Reflectielab. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Reflectielab in staat is adequaat te reageren. Reflectielab zal de klacht binnen vier weken behandelen. Wanneer er langere tijd nodig is voor het doen van onderzoek zal Reflectielab hier de opdrachtgever/klager van op de hoogte stellen met uitleg van de redenen. De te verwachten termijn voor uitsluitsel over de klacht wordt hierin aangegeven. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Reflectielab de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Reflectielab slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 4. Bewaartermijn voor klachten is twee kalenderjaren.
 5. Partijen kunnen zich wenden tot Jacobien Kleve mediation gevestigd in Meppel voor externe klachtenafhandeling. Via email klevemediation.nl. Reflectielab zal advies en uitspraak van Kleve mediation toepassen.

Artikel 12. Opzegging trainingen en overeenkomsten

 1. De opdrachtgever voor een training en/of overeenkomst heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 2. Bij annulering of opzegging vindt er geen restitutie plaats van de aanbetaling van 50% n.a.v. de getekende offerte.
 3. Bij annulering of opzegging 6 weken van tevoren is de opdrachtgever verplicht om 50% van de kosten te betalen.
 4. Bij annulering korter dan een week van tevoren is de opdrachtgever verplicht om 100% van de kosten te betalen. De opdrachtgever kan kosteloos een collega de plek over laten nemen.
 5. Consument heeft na inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Reflectielab is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden indien: – Na het sluiten van de overeenkomst Reflectielab ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Reflectielab bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien Reflectielab aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Enig recht van opdrachtgever of deelnemer op schadevergoeding ontstaat alleen indien opdrachtgever of deelnemer binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Reflectielab tenzij de opdrachtgever of deelnemer aantoont dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 3. Indien Reflectielab aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Reflectielab in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Reflectielab aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Reflectielab toegerekend kunnen worden;
 5. Reflectielab is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade geiden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Reflectielab of zijn ondergeschikten.

Artikel 15. Overmacht

1.Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen zich daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Reflectielab geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Reflectielab niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. Reflectielab heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Reflectielab zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Reflectielab ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Reflectielab gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Reflectielab, opdrachtgever en deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Reflectielab, opdrachtgever of deelnemer is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie die aan Reflectielab is verstrekt door een deelnemer in persoonlijke coaching of counseling, wordt als vertrouwelijk behandeld. Rapportage aan derden, inbegrepen opdrachtgever, geschiedt slechts na uitdrukkelijke toestemming van deelnemer.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Reflectielab gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Reflectielab zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Reflectielab niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 4. Uitzondering op de bovengenoemde geheimhoudingsplicht vormt de situatie waarin Reflectielab meent te moeten overleggen met collega’s, dan wel consult nodig acht bij deskundigen die eveneens aan geheimhouding zijn gebonden. In dergelijke gevallen zal gebruiker de privacy van degene op wie het overleg of de consultatie betrekking heeft waarborgen en het materiaal anonimiseren.
 5. Ontheffing van de geheimhoudingsplicht is binnen de training en coaching mogelijk indien: Het niet opheffen van de geheimhoudingsplicht leidt tot inbreuk op de integriteit van de Reflectielab, opdrachtgever of anderen. En zonder opheffing van de geheimhoudingsplicht het betreffende probleem onoplosbaar lijkt.
 6. Als Reflectielab het voornemen heeft om tot opheffen van de geheimhoudingsplicht over te gaan zal zij ter toetsing een collega trainer, coach consulteren. Reflectielab stelt opdrachtgever daarvan op de hoogte. Indien Reflectielab na de genoemde consultatie besluit tot opheffing van de geheimhouding zal zij, alvorens daartoe over te gaan, de opdrachtgever informeren.

Artikel 17. Intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Reflectielab zich de rechten en bevoegdheden voor die Reflectielab toekomen op grond van de Auteurswet. Na voltooiing van de dienstverlening worden de rechten in overleg en met wederzijdse instemming en goedkeuring overgedragen aan opdrachtgever voor eenmalig gebruik en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
 2. Alle door Reflectielab verstrekt stukken, zoals rapporten, adviezen, documentatie, opdrachten, oefeningen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., blijven het eigendom van Reflectielab en zijn uitsluitend bestemd om binnen de eigen organisatie te worden gebruikt door de opdrachtgever en deelnemer en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van de Reflectielab worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Reflectielab behoudt zich het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

Artikel 18. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Reflectielab is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Reflectielab recht het geschil voor te leggen aan volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19. Toepasselijk

Recht 1. Op elke overeenkomst tussen Reflectielab en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij Reflectielab te Assen. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Overig: Deelnemers van het Reflectielab kunnen ten alle tijden contact leggen met Summer Koster voor inhoudelijke vragen via de email en 06 nummer zoals vermeld op de website. Reactie zo snel mogelijk of binnen 2 werkdagen.