Versie 1 2023

Wij zijn ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt of gebruik maakt van onze trainingen en cursussen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo weet je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Reflectielab. Privacyverklaring Reflectielab Persoonsgegevens die wij verwerken Reflectielab verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt en/of wanneer je werkgever deze aan ons verstrekt. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgevers, leveranciers of business partners van Reflectielab.

Als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van je medewerkers aan ons doorgeeft, dan ben je volgens de geldende wetgeving verplicht om de medewerkers hierover te informeren. Je kunt deze privacyverklaring aan de medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Reflectielab omgaat met hun persoonsgegevens.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Voorletters
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Functietitel en werkplek
• Registratienummer van je beroepsvereniging
• Vooropleidingniveau
• Behaald certificaat Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@reflectielab.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Reflectielab verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om goederen en diensten bij je af te leveren (o.a. deelname aan een van onze opleidingen, trainingen of cursussen)
• Voor het uitvoeren, toetsen en evalueren van de trainingen
• Het afhandelen van jouw betaling • Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of opleidingsaanbod
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Reflectielab verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
• Geautomatiseerde besluitvorming
Reflectielab neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reflectielab) tussen zit. Soms worden er tijdens trainingen foto- of video-opnamen gemaakt bijvoorbeeld om te verwerken voor educatief materiaal of met het oog op marketing doeleinden. Dit wordt altijd van tevoren aangekondigd en Reflectielab garandeert dat deelnemers die dit niet willen niet worden opgenomen. Bovendien leggen wij voor publicatie de opnames altijd voor aan desbetreffende deelnemers en vragen toestemming om de opnames te publiceren. Voor gast- of co-trainers van Reflectielab is het niet toegestaan om gegevens van deelnemers aan trainingen die zij in het kader van werkzaamheden van Reflectielab hebben ontmoet, te gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het werven van andere trainingsactiviteiten of het aankondigen van andere producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Daarbij houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen en andere richtlijnen. Ook houden we rekening met onze service om nieuwe certificaten te kunnen nasturen als oud-deelnemers die zijn kwijtgeraakt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Reflectielab deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reflectielab blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Partijen met wie gegevens gedeeld worden of die gegevens kunnen inzien zijn bijvoorbeeld: • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en andere beroepsverenigingen voor het toekennen van accreditatiepunten
• Onze accountant
• De belastingdienst

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.
Bij Reflectielab is de verantwoordelijke voor verwerking van uw persoonsgegevens Summer Koster, eigenaar van Reflectielab, gevestigd op Alteveerstraat 59, 9401 GB Assen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reflectielab en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reflectielab.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Reflectielab wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag 0900-2001201.

Klikgedrag
Reflectielab meet informatie van website-bezoekers, zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de site-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Hyperlinks naar externe sites
De website van Reflectielab kan hyperlinks bevatten naar andere sites. Reflectielab is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor de privacybescherming op die websites.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Reflectielab neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@reflectielab.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring en heeft u de meest recente versie? Reflectielab kan haar privacyverklaring altijd aanpassen. De meeste recente privacyverklaring vind je op www.reflectielab.nl

Wanneer je vragen hebt, neem dan gerust contact op via Reflectielab, Alteveerstraat 59, 9401GB Assen, info@reflectielab.nl / 0654907963